KOUDENBURG
Menu
het Kòdenburch     het gebied ten oosten van de Ooster-hiemweg op Ameland
In de 17e eeuw was Harmen Minnes eigenaar van dit gebied. Hij gebruikte in aktes dan
ook wel de achternaam
"Koudenburg, Coudenburg en Coldenburgh". Of de familie de
naam aan het gebied heeft gegeven of dat de familie de naam van het gebied heeft
gebruikt dat is niet bekend. Harmen Minnes was gehuwd met Jancke Gerrits.
KOUDENBURGERWEG Hollum Ameland

Pad oostelijk van de Oosterhiemweg lopend vanaf de Verbin-dingsweg naar het
noorden. Het loopt evenwijding aan de Oosterhiemweg. Genoemd naar het gebied ten
oosten van de Ooster-hiemweg, het Kòdenburch. Dit pad werd door sommige boeren
ook wel het "Twiede Kòdenburchpâd" genoemd.

COLDENBURG (Udo van), was in 1495 een der voornaamste krijgsbevelhebbers
onder Edzard Graaf van Oost-Vriesland. Toen deze als beschermheer van Groningen
in 1506 gehuldigd was, stelde hij Coldenburg tot Stadhouder aan. Hij werd in 1512
betrokken in de regtspleging tegen de Friesche Edelen Mockema en Juwsma, doch
verscheen niet voor het Saksische geregtshof.Toen het gezag van zijnen meester in
Groningen verliep en deze stad zich onder den Hertog van Gelder begaf, verliet hij in
1514 met de aanwezige krijgsbevelhebbers en eenig krijgsvolk in stilte de stad; hij
stierf voor 1532.

Mockema State stond ten zuiden van de dorpsterp van Aalsum, gemeente
Dongeradeel.
Zeker is wel dat er in de late 15de eeuw Mockema's in Aalsum woonden. De
genealogie Mockema moet nader onderzocht worden: de Mockema's waren
verzwagerd met de Unema's van Blija en de Helbada's van Ferwerd                              
(zie ook Cammingha te Ferwerd).

Juwsma State, Burmania State Ontstaan In 1504 keerde Gemme Herjuwsma echter
weer terug en liet de stins herbouwen. Acht jaar later, in 1512 werd hij van verraad
beschuldigd; volgens getuigen zou hij steun hebben geboden aan Graaf Edzard van
Oost-Friesland, die in het begin van de 16e eeuw een Fries Rijk probeerde te stichten.
Deze graaf beheerste van 1506 tot 1514 reeds de huidige provincie Groningen. In 1504
werd Gemme samen met zijn buurman Gerbeth Mockema op Cammingha genoemd als
edelman in Ferwerderadeel. Jancko Douwama deelt mee dat Gemme Herjuwsma en
Gerbeth Mockema neven waren, maar dat ze verschillende partijen aanhingen: de
eerste was Schieringer en de tweede Vetkoper. In verband met het vermeende heulen
met de graaf van Ostfriesland werden ze in 1512 beiden te Leeuwarden onthoofd.

Geschiedenis: Aan het einde van de 15de eeuw waren er twee adellijke huizen te
Ferwerd: Cammingha state ten noorden van de kerk buitendijks en Herjuwsma state
op de grote terp ten zuidwesten van het dorp binnendijks.