KOUDENBURG
Menu
Ic heer Roelant ghenaemt van Puttensterre, afghedaelt van den auden
conynghen van Vrieslant ende noch meer edelen des lants van Hollant, die
hier voortijts waren beghift van den grooten conync Kaerle van Vrancrycke
ende Keysere van Roome, den welcken den conynghen van Vrieslant
tonderbrachte met den Vriese ende bracht se tot den gheloove Christi ende
die edelen begift die kesten worden, waeraf  dat noch in Hollant zijn ende
in Vrieslant vander selve lynage. Ende ic heer Roelant in wesen zijnde in
den tijd van hertoghe Godefroot van Lotryc en Brabant, grave van Hollant,
zo hebbic in huwelicke ghenomen joncvrau Hermegaert van Bryten dat van
den Romeynen was ghemaect, bij haer hebbende een sone ghenaemt
Wolfrant van Puttensterre ende Bryten ende een dochter gheheeten
Hadewijn.
Ic joncheere Roelandt van Puttensterre, afghedaelt van gheslachten van
ander tijt van den conynghen van Vrieslant, princepalic van den conync
Ratboutes conync der Vriesen was, ende in de joncheyt mijns levens, zo
heeft hij anghenomen hertoghe Godefroot van Lothrycke ende Brabant ende
grave van Hollandt, ende dat om tsijnen dienste te stane, ende mij gemaect
een capitain van zijnen slote ofte casteele dat hij dede maeken jeghen zijn
vianden staende buuten Delft in Hollant, dwelc Delft hij ooc hadde doen
maken, dwelc slot was ghenaemt Watenburch dat naermaals gheraseert was
van den Hollanders. Ende ic hebbe mij ten huwelicke ghestelt an een edel
dochtere zijnde van dat oude huus ghenaemt Britten, ende dat naer
Brittanien dat nu Ynghelant es, end dat van den keyser Cloedeus ende dit
casteel was ghemaect in den mont van der zee daar den Rijn in viel bij
Catwyc, ghelegen up de zee als noch ter tijt in Hollandt, welc casteel men
toch ziet staen in de zee verdroncken en heeft wylen zeer groot en machtich
gheweest, huut welcker dessendacie is veel edelheyts ghecommen in Hollant.
Deze joncvrauwe van den huuse van Brytten ofte Catwijc heb ic joncheer
Roelant van Puttensterre kindren gehadt onder al eenen Wolfrant van
Puttensterre. Zo es naermaels ghebuert als dat de Hollanders hem sterc
hebben ghemaect metten Vriesen ende hebben met ghewelt hertoogh
Godefroot met den zijnen verdreven huten lande van Hollandt, ende zijn
ghevloten int hertooghdom van Brabant. Ende de selve hertoghe heeft mij
ende mijn wijf ghestelt up een slot ghenaemt Eckermont gheleghen bij
dinant van Ardennen. Ende ic Roelandt van Puttensterre bleef met
hertoghe Godefroot naermaels versleghen in de stede van Andworpen zeer
verradelic naer duuten der cronyken, ende mijn zone Wolfrant voornoemd
bleef wonen int hertooghdom van Brabant in de daghen zijns levens
ghebuerende, als men screef duusent en vijventachtentich (1085)