KOUDENBURG
Menu
Ic Wolfrant van Puttensterre, Roelant van Puttensterre zone ende van
mynder vrau moedre van Bryten, quam int hertoghedom van Brabant met
Hertoghe Godefroot van Lotryc ende Brabant ende ic diende hem de daghen
mijns levens, ende hij stelde mij voor zijn doot up een heerlicheyt, Mason,
aldaer ic te wijve nam een edel dochtere van huse Ecqaermont, aldaer bij
dat ic hadde twee zonen en drie dochteren, waeraf dat deen zone was
ghealieert an thuus van Zule.
Ic heer Roelant ghenaemt van Puttensterre, afghedaelt van den auden
conynghen van Vrieslant ende noch meer edelen des lants van Hollant, die
hier voortijts waren beghift van den grooten conync Kaerle van Vrancrycke
ende Keysere van Roome, den welcken den conynghen van Vrieslant
tonderbrachte met den Vriese ende bracht se tot den gheloove Christi ende
die edelen begift die kesten worden, waeraf  dat noch in Hollant zijn ende
in Vrieslant vander selve lynage. Ende ic heer Roelant in wesen zijnde in
den tijd van hertoghe Godefroot van Lotryc en Brabant, grave van Hollant,
zo hebbic in huwelicke ghenomen joncvrau Hermegaert van Bryten dat van
den Romeynen was ghemaect, bij haer hebbende een sone ghenaemt
Wolfrant van Puttensterre ende Bryten ende een dochter gheheeten
Hadewijn.