KOUDENBURG
Menu
Ic Robert van Puttensterre zone van Wolfrant van Puttensterre, ic te manne
commende, zo hebbic in den dienst gheweest bij den moghenden hertoghe
Heyndric van Brabant, die tot zijnder hertoghinne hadde een dochter van
Boloignen, Metes ghenaemt. Ic Robert voornoemd deur voyagen ende dienst
van waepenen duer den hertoghe voornoemd ghedaen ende causen van
mijnen verdreven auders die huut Hollant quam met hertoghe Godefroot als
hier in Brabant, zo heeft hij deur jonste en liefde tot mijwaert ghehad ende
mij ghegheven een edel dochtere zijn nichte ende meteren was ghenaemt
joncvrau Madaleene Banterghem, van haers moedersweghe van Lynendale in
Brabant, ende gaf haer en mij de heerlicheyt die hem toebehoorde als
hertoghe van Brabant ende dat ter causen van Sente Amelberghen wijlen
een zii hadde gheweest een dochter van Brabant.  De ghifte die wij hadden
was gheleghen an den Scheldecant ter plaetse van Temsche als nu ende
hebben dat bezeten sulc daneghe bate ende proffyt als daer anne ghelegen
was, ende daer een hof  ende casteel gemaect hem den name ghevende
Cauwerbucrh, Ende wij hadden te samen kindren onder al eenen Joos van
der Cauwerburch omdat hij al daer gheboren was.