KOUDENBURG
Menu
Ic joncheer Joos van der Cauwerburch zone van mijnen vadre Robbrecht van
Puttensterre zoot voorseyt es, hebben achterghelaten den name van
Puttensterre ende mij es bijghebleven den name van der Cauwenburch
omdat ic aldaer was gheboren, ende mijns vaders wapene ghebroken jeghen
mynen autsten broere, ende hebben anghenomen een gulden velt met eenen
rooden kepere daar in ghestaen met die moletten van selvere, bijnalic
haudende den stant der wapene van Puttensterre voorseid. Ende ic nam tot
mynder huusvrouwe joncvrauwe Marie van Saeftynghen , daer bij ic hadde
twee sonen ende twee dochtere.