KOUDENBURG
Menu
                                                                 Mechelen

13de -eeuwse,  stenen burcht, vanaf de l4de eeuw bekend als de "Couderborg"

huis De Boodschap en St.Joris (initieel deel uitmakend van het steen De Couderborg)

bekend ten kadaster:  Mechelen, Ie afdeling, sectie D, perceelnummers 360G,
366ADEEL, 393B.

Wegens zijn historische waarde: - als monument: Huis "de Ingel", initieel deel
uitmakend van "de     Couderborg", later ambachtshuis Vall de Schermers, gelegen te
Mechelen, Guldenstraat 27 :
bekend ten kadaster: Mechelen, Ie afdeling, sectie D, perceelnummer 36IB.

Huis zgn. « de Boodschap» / deel van «de Couderborg», restanten van het huis zgn. «
SintJoriS» en omgeving met doorgang naar Zoutwerf , gelegen Guldenstraat nr.23 te
Mechelen De historische waarde en de architectuurhistorische waarde worden
omschreven als volgt:

Het huis, zogenaamd "de Boodschap" is in kern het poortgebouw van de laat 13de
-eeuwse, stenen burcht, vanaf de l4de eeuw bekend als de "Couderborg", gelegen
aan de historische stedelijke hoofdas, Guldenstraat en vormt een architecturale  
getuige  uit de bloeiperiode van de polyfunctionele marktstad Mechelen tijdens de
13de en 14 e'eeuw.

(1515)

De Ware Vrienden van het Archief, Huizendatabank, www.dewarevrienden.net
                                  
Bevraging databank op 20/08/2014
                    
              Huisnaam Straatnaam Dag Maand Jaar Referentie (S.A.M.)

Couwenborch Guldenstraat 3 2 1515 Schepenregisters 137 f° 8r (Schepenregister)
Couwerburch Guldestraat 28 2 1515 Schepenregisters 135 f° 158r (Schepenregister)
Couwenborch Guldenstraat 13 9 1515 Schepenregisters 137 f° 44r (Schepenregister)
Couwenborch Guldestraat 19 9 1515 Schepenregisters 135 f° 208v (Schepenregister)

                                                  oktober 1575 akte f° 26

De erfgenamen van wijlen Merten De Costere hebben 6 zevendedelen van een huis op
de Korenmarkt verkocht. Het huis staat tussen de poort van huis Couwerborcht
enerzijds en het huis van wijlen Rommeijn Van Hanswijck anderzijds.